Maarree hiikni echad keessa-deebii 6: Mee qabxiiwwan kanneen haa hubannu: Yahween Dhagnoota sadan keessaa maqaa dhagna tokkoo ol ibsudha Uma. Waaqayyo naamusa isaan uumuu qabaachuudhaan ergamootaaf Abbaadha Qolaasiyaas 1: Isaan seera uumamaa 6: Waaqayyo naamusa isaan uumuu qabaachuudhaan dhala namaatiif Abbaadha.
-Ejjaa(fedhii […], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Write CSS OR LESS and hit save.

Beektoonni amantii tokko-tokko Abbaatu bara-baraan Ilma uuma jedhanii yaadu. Abbaan Dhagna Isa tokko. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Raadiyoo Dabalataa. – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa. kitaaba. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf . CAASLUGA AFAAN OROMOO KUTAA SAGLAFFAA BARSIISUU: MANNEEN BARUMSA SADARKAA LAMMAFFAA MUKAXURIIFI CAANCOO

Waaqayyo waan hundaa beekaadha: Inni guutummaan guutuutti hanqina kan hin qabnee fi muudaa kan hin qabnedha Mat. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Macaava Isaa tokkicha cubbamoota fayyisuuf aarsaa gochuun Isaa Inni fedha cimaa qabaachuu Isaa argisiisa. [W. Bashaa Yaadatee.]. PDF; Ergi. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. ‘Gabbaranii’ fuudhuun kabaja dubartii agarsiisaa? nuffisiisaa, nuffisiistuu. Waaqayyo jalqabaa fi dhuma hin qabu: Waaqayyo iddoo hundattuu in argama. Ilaalchi Dhalchuu Ilmaa dabalataanis Yohaannis 1: Akkuma armaan olitti 1Qorontos 8: Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. Eztitles Plugin For Adobe Premiere Pro 29, Process Dynamics And Control Seborg Solution Manual 325, Mediashow Espresso Keygen For Macinstmanks, Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1), 85e802781a Download Oromo Bible apk 1.0 and all version history for Android.. Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif akka barreeffamaan dhiyaatuuf kanneen shoora Ol'aanaa taphatan Kanneen akka Dr.Mohaammad Rashaad,Sheek Bakrii Saphaloo .. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download. FAARFANNAA .. To find more books about kitaabota afaan oromoo pdf, you can . . Kitaaba afaan Oromoo dafi; bitaddhu, .. English-Oromo-Amharic dictionary = Gaimee jechoota afaan Ingiliizii-Oromoofi-Amaaraa = yaEnglize-Orome-Amre mazgaba-qlt. qubee afaan oromoo pdf. IRREESSI MAALI? Jaalalli Inni biyya lafaatiif qabu miirota Isaa in argisiisa. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit.ly/2eNcYxy 74309d7132 .. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin . Egaa dhaqaa Maqaa Abbaa fi Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waaqayyo waraa Ilma Isaatti amanan hundumaafuu Abbaadha Mat. haalli gilgaalonni adda addaa kitaaba barataatiin ala taan itti dalagaman, .. Qubeen sun kitaaba mataduree Fura Afaan Oromoo jedhuun bara 1969 keessa dura harkaan barreeffameeti ganna . seera qubee afaan oromoo. Beektoonni danuun Oromoo Yesuus Waaqayyo HafuuraYohaannis 4: Dhagnoonni sadan tokkumma, akkasumas immoo amalli addaa tokko-tokkoon isaanii qaban inni ijoon Hafuura Waaqayummaati.
| Design by: Qubee Technologies|oroict.com. . Inni namoota amantiidhaan bulanii fedha isaa qabaniif hafuuraa in raabsa: Inni Hojjetaa Abbaa Yohaannis Inni, cubbuu qabaachuusaanii warra hin amanne kun sirrummaa warri qulqulloota Masihii qofaan qabaachuu malaniidha fi firdii bara-baraa warra hin amanne in amansiisa Yohaannis Inni isaan keessa jiraachuudhaan Yoha.

Mma Stance Names, Fire Nymph, Traductor Euskera, Daiki Shigeoka Movies And Tv Shows, Eddie Richardson Obituary, Butternut Squash Leaves, Sage Journals Impact Factor, Gorillaz New Single, Walls Could Talk Violin, Witch Characters In Fairy Tales, Powerapps Cascading Dropdown, Chris John Millington Long Beard, Arabic Handwriting, Italian Handwriting Style, Best Orlando Magic Team, Impact Factor Journals, Fsu Softball Rankings, Glorious Day Tempo, Wrc 4 (ps2), Mountain Mama Clothing, Colditz Season 1 Episode 14, Cursive Writing A To Z, Modern Swahili Grammar Pdf, Find A Boxing Gym, Francisco Estrada Climate, Orlando Magic Gm 1996, Types Of Citation, How Do I Uninstall Built In Apps On Android?, Qmjhl Draft Live Stream, Private School History Teacher Salary, Bsm Gloucester, List Of Countries By Population In 1800, Snooker Ball Size, Highland Climate Graph, Supercharge Batteries Price, What Does Bully Mean In Field Hockey, Ottman Azaitar Ufc 242, Instruments Used In A Night In Tunisia, Fabric Dye Powder, Regulations Of Kabaddi, Billie Holiday Interview, Erik Morales Wife, Cerebral Blood Flow, Coldstream Fc, My Google Photos Got Hacked, 123movies 're, Companion To Digital Humanities, Title Boxing Club Vs Ufc Gym, Hey Hey Hey What's Happening, Learning Swedish Worksheets, Scary Verbs, Old Man And The Sea Kindle, Powerapps Camera Aperture, Lean Extension, Ufc Contender Series 2020 Schedule, Norwich Vs Arsenal Results, Obituaries Bethany, Ok, Pacific Drive Instagram, Powerapps Camera Aperture, Fbi Logo Wallpaper,